Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojmy z Ekologie-1. část

19. 5. 2007
Ekologie - pojmy 1. část • abiotické : ~ podmínky ( faktory ) - podmínky prostředí určené neživou složkou prostředí ( klima, složení půdy…) • acidofilní : ~ organismy - vyskytující se na kyselých půdách ( vřes, azalky ) • adaptace : přizpůsobení se prostředí • afotická : ~ vrstva vody – neprosvětlená • allochotní : ~ druh - původní na daném území • antropoekologie: = ekologie člověka – zkoumá vzájemný vliv člověka a přírody • antropogenní : člověkem záměrně nebo mimoděk vyvolané či způsobené • areál : území,ve kterém se určitý taxon vyskytuje;mohou být kontinuitní nebo diskontinuitní : primární ~ - přirozeně vzniklý;organismy v nich jsou autochtonní : sekundární ~ - vytvořený druhotně člověkem;organismy jsou zde allochtonní • arely : maloplošné oddělené části areálu • arktoalpinský : rostoucí v Arktidě a vysokých horách • autochtonní : ~ druh - cizí,nepůvodní na daném území • autoekologie : ekologie jednotlivých drhů;zkoumá jejich chování,adaptaci,… • autotrofní : ~ způsob výživy - vytváření organických látek z anorganických • benál : vodní dno • bentos : vod. organismy, žijící na dně (vod. hmyz, larvy, kroužkovci, nitěnky) • biocenóza : viz společenstvo • biodiverzita : úplný soubor ekosystémů, druhů a genů v určité, geograficky definované, oblasti • biofágové : organismy živící se živými organismy • biogeografické : ~ oblasti - rozsáhlé oblasti s charakteristickým složením flóry a fauny, které je dáno společným vývojem,stejnou geologickou stavbou a stejným klimatem;u nás to je hercynská, panonská,karpatská a polonská oblast • biom : soubor pudobných ekosystémů ( poušť, tropické deštné lesy… ) • biomasa : těla všech organismů na daném místě ( včetně např.schránek ) • biosféra : soubor všech ekosystémů na Zemi • biotické : ~ podmínky ( faktory ) - podmínky prostředí určené jedincem téhož druhu, jiného druhu nebo člověkem • biotop : místo,které organismům ( společenstvu ) poskytuje podmínky pro život;charakterizováno geografickou polohou,klimatem a abiotickými podmínkami • brakické : ~ vody – přechod mezi slanou a sladkou vodou • cenóza : viz společenstvo • dekompoziční : ~ potravní řetězec = detritický = rozkladný;výsledkem je mineralizace; umožňuje koloběh látek • detritický : ~ potravní řetězec - viz dekompoziční • diaspora : to,čím se rostlina šíří ( semeno,plod,utržená část rostliny… ) • disjunkce : = hiáty - mezery mezi částmi diskontinuitního areálu;organismy nemají možnost křížení se • diskontinuitní : nesouvislé • disturbance : opakované vnější škodlivé vlivy vedooucí ke snížení počtu jedinců • diverzita : rozmanitost; může být druhová ( počet druhů ) nebo např.diverzita krajinné mozaiky ( počet společenstev nebo typů prostředí,nacházejících se na dané ploše) • dominanty : organismy tvořící většinu společenstva;často vytvářejí podmínky ve společenstvu • drift : kontinentální ~ - pohyb kontinentů (asi 2 cm / rok) • druh : soubor jedinců,kteří se vyznačují stejnými druhovými znaky • efeméry : jednoleté rostliny s extrémně zkráceným vegetačním cyklem • ekologie : věda zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem • ekosystém : společenstvo+ biotop = soubor organismů a jejich prostředí ( např.les ); dělí se na umělý ( pole, rybník ) a přirozený ( les ) • ekoton : místo střetu různých prostředí;jsou zde organismy z obou prostředí a organismy typické pro tento přechod;rozhraní vesnice - volná krajina: typické - toulavý pes, smetiště; z vesnice -- jabloň, slepice; z okolí - veverka • emise : zplodiny, jdoucí do okolí (atmosféry) • endemit : organismus vyskytující se jen na jednom místě ( o různé velikosti ) • epilimnion : vrstva vody, jejíž teplota je ovlivněna změnami slunečního záření • eufotická : ~ vrstva vody – dostatečně prosvětlená; oceány – do 200m, sladké vody několik cm až několik metrů • euryoxybiontní : ~ organismy žijící ve stojatých,znečištěných a eutrofních vodách • euryvalentní : ~ organismy - se širokou valencí;euryektní • eutrofní : bohatý na živiny • exklávy : viz arely • faktory : podmínky,vytvářející prostřdí organismu • flyš : rychle se střídající pásmo břidlic a pískovce na obvodu Karpat • fytocenóza : rostlinné společenstvo • fytofágové : živočichové živící se rostlinami;dělí se na herbivory a fytoparazity • fytoparazité : skupina fytofágů,živící se parazitováním na rostlinách • glaciál : doba ledová • halofilní : ~ organismy - na půdách s vysokým osahem solí ( chloridů, síranů, uhličitanů; ploštice, lebeda ) • hematofág : organismus živící se krví • herbivoři : býložravci • heterotrofní : ~ organismy - nejsou schopny vytvářet organické látky;čerpají je z autotrofních organismů • hiáty : viz disjunkce